Volejte nám: (+420) 51-555-6008 (Po - Pá 8 - 16h)

0
Váš košík je prázdný!

Registrace/Přihlášení

Adresy

Doručovací adresa:
Dodací adresa je stejná jako fakturační
Přidat / Upravit adresu

Obsah košíku

Vyberte nějaké zboží

Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

 

MAXTRON s.r.o.

 se sídlem Květná 26, 664 48 MORAVANY

 identifikační číslo: 255 92 823

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44535

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese

www.tricko.shop

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost MAXTRON s.r.o., se sídlem Květná 26, 664 48 MORAVANY, identifikační číslo: 255 92 823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44535 (dále jen „prodávající“).

 

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě kupní smlouvyu zavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.tricko.shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jaké jako „kupující -spotřebitel“).

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, není spotřebitelem a bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele (dále také jako „kupující -podnikatel“).

 

Tyto obchodní podmínky upravují odlišně některá práva a povinnosti pro spotřebitele a pro podnikatele. V případě, že jsou práva a povinnosti upraveny shodně pro spotřebitele i pro podnikatele, jsou tyto osoby dále společně označovány jako „kupující“.

 

1.4.Kupní smlouva je pro účely těchto obchodních podmínek vymezena jako dvoustranné právní jednání, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží z nabídky prodávajícího) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní smlouva mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 občanského zákoníku.

 

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se českým právem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

 

1.6. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, před uzavřením kupní smlouvy seznámil a že s nimi ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky výslovně souhlasí.

 

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.8. Obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu kupujícího.

 

1.9. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží z nabídky prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

 

1.10. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.12. Při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím - podnikatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného prodlení aktualizovat, a to vždy nejpozději před objednávkou kupujícího. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,tyto jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou zjevných chyb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

- druhu zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.7. Smluvní vztah – kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím s ohledem na znění článku 3, bodu 3.1. těchto obchodních podmínek, vzniká v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky (nabídky) prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

 

3.8. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo ho bude kontaktovat s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí (a) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží), (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (c) informaci o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky objednatelem. Prodávající doporučuje, aby si kupující potvrzující email uschoval (nevymazal), a to do uplynutí záruční doby zboží nebo do uplynutí doby použitelnosti, neboť může sloužit pro objasnění obsahu kupní smlouvy v případě rozporů či platnosti znění obchodních podmínek.

 

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

3.11. Kupující má možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky.

 

3.12. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.barcelan.com jsou považovány za závazné.

 

3.13. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 

3.14. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

3.15. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

3.16. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat zásadně formou e-mailové komunikace.

 

3.17. Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu. Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího. Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.

 

3.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.19. Objednávku je také možné realizovat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle 608 581 167, přičemž objednávka bude obsahovat následující údaje:

 

· jméno nebo název kupujícího podnikatele a jeho sídlo, IČ a DIČ, pokud je kupující registrován jako plátce DPH,

· jméno, příjmení, bydliště kupujícího/spotřebitele, příp. místo dodání zboží, je-li odlišné od bydliště,

· identifikace Zboží, které je předmětem smlouvy

· způsob dodání a dopravy,

· podpis osoby oprávněné objednávat Zboží/zplnomocnění osoby jednající za Kupujícího, pokud tato není oprávněna za Kupujícího jednat,

· případné specifické požadavky na Zboží,

· další údaje, které považuje kupující za důležité,

· termín dodání,

· kontakt na kupujícího - e-mailovou adresu, telefonní číslo.

 

3.20. E-mailovou i telefonickou objednávkou kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den vytvoření objednávky, jakož i v den vytvoření objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.barcelan.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující poskytne prodávajícímu potřebné a pravdivé údaje nutné k vytvoření objednávky. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat formou e-mailové zprávy.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny dle zvoleného způsobu úhrady před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, zejména jedná-li se o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

4.3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti bezodkladně po jejím zjištění.

4.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním odběru zboží ve výdejně prodávajícího na adrese Brno, Divadelní 3 oproti a) předání zboží a převzetí zboží kupujícím a b) předání daňového dokladu kupujícímu;

- bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 7529891001/5500 vedený u společnosti Raiffaisen Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě vystavené zálohové faktury, přičemž po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu;

- online kartou nebo převodem prostřednictvím platební brány AGMO, přičemž po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu;

- pouze bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury v případě dodání zboží mimo území České republiky, přičemž po uhrazení celé kupní ceny je zboží s příslušným daňovým dokladem předáno kupujícímu.

 

4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.7. V případě bezhotovostní platby není prodávající povinen do okamžiku připsání kupní ceny na jeho účet zboží kupujícímu odeslat.

 

4.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – prodejku nebo fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

 

4.11. Výše uvedený daňový doklad (prodejka nebo faktura) slouží zároveň jako záruční list pro kupující spotřebitele.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Prodávající nezaručuje okamžitou skladovou dostupnost všech položek zboží. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter.

 

5.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li v potvrzení uveden jiný termín.Toto neplatí pro osobní odběr na prodejně a v případě sjednání bezhotovostního způsobu úhrady kupní ceny, platby online kartou nebo převodem prostřednictvím platební brány. Pokud kupující vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, případně je kupující obeznámen s tím, že v termínu uvedeném pro doručení zboží nebude-li přítomen na adrese dodání, doporučuje prodávající tento požadavek či jinou skutečnost uvést v "poznámce" objednávkového formuláře.

 

5.3. Kupující je povinen zboží převzít.

 

5.4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím, případně zašle ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.

 

5.5. Pro případ, že zboží nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v internetovém obchodě nebo prodávající nebude vůbec schopen dodat objednané zboží nebo ho bude schopen dodat jen částečně, bude prodávající bezodkladně kontaktovat kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu.

 

5.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

5.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.9. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat, přechází na kupujícího nebezpečí škody. V tomto případě je kupující povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 500,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

5.10. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží a jeho úplnost, včetně dokladů, případně nepoškozenost obalů. V případě nesrovnalostí tyto sdělí prodávajícímu na místě.

 

5.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost obalů zboží i zboží samotné). Až poté podepsat doklad o převzetí a předání zásilky, kdy tím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo dodáno nepoškozené. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do dokladu o dodání. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Pro tento případ prodávající doporučuje provést fotodokumentaci poškození a obalu.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sídla prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a přiložit fotodokumentaci a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

 

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou, a případná reklamace poškozeného zboží může z tohoto důvodu být zamítnuta.

 

5.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány, případně odkazem na podmínky zvoleného dopravce.

 

5.13. Jsou možné následující způsoby doručení objednaného zboží:

 

- osobní odběr ve výdejním místě e-shopu na adrese Mariánské náměstí 1, 617 00, BRNO, 7 patro

- Česká pošta – Doporučená zásilka/balík

 

5.14. Zboží bývá zpravidla doručeno do druhého (2) pracovního dne od nakládky v naší společnosti.

 

5.15. Cena dopravy je závislá na konkrétním způsobu dodání. Cena dopravy se zobrazuje při objednávání zboží u každého způsobu dopravy

 

5.16. Cena za platbu online kartou nebo převodem je ZDARMA. Cena za osobní odběr při platbě v hotovosti na výdejně je ZDARMA.

 

Plné znění obchodních podmínek naleznete ZDE.